دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی

    29.00

    این دوره در دوبخش تئوری و عملی انجام خواهد شد. بخش تئوری به مدت 8 ساعت و بخش عملی به مدت 4 ساعت خواهد بود.